Vedtekter

Vedtekter for Stiftelsen Verkstedet, Nedre Eiker Industri- og Kulturhistoriske Senter
Vedtatt av Nedre Eiker kommunestyre i sak 002/00, møte 12.01.2000.
§1
Stiftelsen navn er Verkstedet, Nedre Eiker Industri- og Kulturhistoriske Senter.
§2
Stiftelsen er en selveiende institusjon, opprettet av Nedre Eiker kommune .
§3
Stiftelsens formål er å
registrere, samle, formidle og ta vare på Nedre Eikers industri- og kulturhistorie og være et senter for nyskaping
eie og forvalte bygninger med industri- og kulturhistorisk verdi i Nedre Eiker
søke å ta vare på det bestående historiske særpreg ved bygninger og gjenstander som er omfattet av stiftelsens virksomhet.
Bygninger og gjenstander skal i størst mulig grad være tilgjengelig for, og aktivt fremvises for, befolkningen i kommunens spesielt, og for øvrige besøkende generelt. Forholdene skal legges til rette for at industri- og kulturhistorien kan formidles / brukes i undervisningsøyemed.
Det skal legges til rette for lokalhistoriske utstillinger og forskjellige aktiviteter for enkeltpersoner, organisasjoner, lag og foreninger i kommunen.
§4
Stiftelsens grunnkapital er på kr 75.000,-. Grunnkapitalen tilføres stiftelsen i sin helhet i forbindelse med etableringen av stiftelsen.
§5
Stiftelsens forretningskontor er i Nedre Eiker kommune med tilholdssted på området til tidligere Solberg Spinderi.
§6
Stiftelsen vil ha en varierende inntekstside.
Stiftelsen skal søke å fremskaffe egne inntekter ved utleie av stiftelsens faste eiendommer for å fremme stiftelsens formål.
Stiftelsen kan, med samme formål, både utøve og leie ut til næringsvirksomhet når denne virksomheten kan være et virkemiddel for å fremme stiftelsens formål.
Utgiftene til stiftelsens virksomhet dekkes av leieinntekter og eventuelle tilskudd fra offentlige myndigheter, privatpersoner og andre.
Generelt skal stiftelsen ha en lav økonomisk risikoprofil.
§7
Stiftelsen ledes av et styre på 4 – 7 medlemmer, med 2 – 3 varamedlemmer.
Styret med varamedlemmer oppnevnes av kommunestyret i Nedre Eiker kommune eller den kommunestyret har delegert myndighet til.
Kommunestyret, eller den kommunestyret har delegert myndighet til, utpeker også styrets leder.
Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede.
Styremedlemmer velges for 2 år ad gangen. Etter første år trekkes ut 2 medlemmer for valg.
Styremedlemmer kan gjenvelges.
Styremedlem kan imidlertid ikke inneha vervet mer enn 12 år sammenhengende.
Stiftelsen forpliktes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Alle beslutninger avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør styreleders dobbeltstemme utslaget.
Styret skal føre møtebok med fortløpende sidetall. Møteboken skal underskrives av tilstedeværende medlemmer.
Styret har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3 måneder etter dets utgang. Regnskapsloven av 17. juli 1998 nr 56 kommer til anvendelse. Bekreftet avskrift av årsregnskapet, attestert av revisor, skal innen en måned etter at årsregnskapet er fastsatt, sendes kommunestyret og fylkesmannen.
§8
Overskudd på driften kan bare anvendes til stiftelsens formål.
§9
Nærværende vedtekter er godkjent av kommunestyret i Nedre Eiker kommune, som også godkjenner endringer i vedtektene.
Stiftelsen kan omdannes, herunder vedtektene endres, i samsvar med stiftelsesloven kapittel VI.
Oppløsning av stiftelsen, nærværende vedtekter og endringer i disse må godkjennes av fylkesmannen i Buskerud.
Ved oppløsning av stiftelsen kan stiftelsens eiendeler gå til et lignende eller beslektet formål i Nedre Eiker kommune. Kommunestyret i Nedre Eiker kommune eller den kommunestyret delegerer myndighet til, er ansvarlig for denne avgjørelsen.

%d bloggere liker dette: