Årsmelding 2018

Årsmelding for Stiftelsen Verkstedet i Nedre Eiker
for året 2018 – med historiske betraktninger

Styrets sammensetning i 2018:
Styrets leder Tore Wilthil
Nestleder Rolf Bergersen
Sekretær Tone Næss
Kasserer Odd Martinsen
Styremedlem Kai Martinsen
« Pål Ødemark
« Kjell Johansen
Varamedlem Eldbjørg Fotland

Utdrag av Stiftelsens vedtekter:
Stiftelsens navn er: Verkstedet, Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter.
Stiftelsens formål paragraf 3(paragrafen har tre punkter)
Punkt 1. Registrere, samle, formidle og ta vare på Nedre Eikers industri og kulturhistorie og være et senter for nyskaping.
Bemerkning til punkt1:
Fra etableringen i 2000, ble Stiftelsens store oppgave å rehabilitere Vevstua. Dette huset fikk Stiftelsen i gave fra Eiker Sparebank(Sparebanken Øst). Huset het da «spøkelseshuset» på folkemunne. Stiftelsen etablerte da dugnadsgjengen og med stort engasjement når det gjaldt å søke midler til rehabiliteringen klarte Stiftelsen i løpet av noen år, å gjenskape Vevstua, et viktig bygg for Solberg Spinderi, som bolig for Veverimester, til fordums prakt.

I 2003, ble Eiker Arkiv etablert av Nedre- og Øvre Eiker kommuner. Gjermund Glittfjell, ble ansatt i Arkivet, i delstilling av Nedre Eiker kommune. Det har blitt Arkivet som gjennomfører store deler av Stiftelsens vedtekt pkt. 1. Stiftelsen har nært samarbeid med Eiker Arkivmed framføring i Verkstedet, av den kunnskap Arkivet samler.

Punkt 2. Eie og forvalte bygninger med industri- og kulturhistorisk verdi i Nedre Eiker.
Bemerkning til punkt to.
Stiftelsen Verkstedets krefter, gjennom bl.a. dugnadsgjengen, har så langt blitt benyttet til rehabilitering av Vevstua og Verkstedbygningen som Stiftelsen har leid av KNAS, som er avviklet. Leieforholdet er nå til Nedre Eiker kommune v/ Eiendomsavdelingen. I tillegg har Stiftelsensatt i stand møllehus med møllehjul og Eknessaga, samt foretatt nødvendig arbeidpå utearealene til samme.

Punkt 3. Søke å ta vare på det beståendehistoriske særpreg ved bygninger og gjenstander som er omfattet av Stiftelsens virksomhet.
Bemerkning til punkt tre.
Stiftelsen mener at vår medvirkning i alle deler av formålsparagrafens punkt tre, har vært med på å forme kulturminneplanens beskrivelse av Solberg Spinderis område.
Planen sier:
Solberg omfatter Batteriveien 1-3, Kikkutveien 1-7, Solbergveien 9-24, Spinderisletta 95 og Ulverudgata 16-22.
SVÆRT HØY VERNEVERDI.
Industrianlegg etter en av landets første og mest betydningsfulle tekstilprodusenter. Miljøet omfatter godt bevarte fabrikkbygninger, funksjonærboliger og arbeiderboliger fra perioden 1821-1959.

Stiftelsens engasjement har omfattet Solbergveien 18, Vevstua og Solbergveien 20, Verkstedet og vi er glad dette har bidratt til denne flotte vurderinga i Kulturplanen.

Virksomheten i 2018
Året 2018 har vært preget av eiendomsoverdragelsen fra det kommunale aksjeselskapet KNAS, til Nedre Eiker kommune, ved Eiendomsavdelingen.
Dette betyr at Stiftelsen nå leier Verkstedet av kommunen og ikke lenger av KNAS.
Dette har betydd at mange forhold har blitt bearbeidet og vår leieavtale har vært gjenstand for mange vurderinger. Leieavtalens godkjenning er nå i avslutningsfasen.
Alle forhold har blitt drøftet i god samarbeidsånd, det er enda noen forhold som ikke er endelig avklart.

Styret
I styremøte 30.mai, ba styreleder Tore Wilthil om permisjon av helsemessige årsaker. Styret godtok naturligvis dette, og ønsket god bedring. Styret vedtok at nestleder Rolf Bergersen overtar som styreleder, under Tores permisjon.
I styremøtet 22. august vedtok styret at styremedlem Kjell Johansen skulle fungere som styreleder, da Rolf måtte gjennomføre en operasjon.
Dette har betydd at Kjell har fungert som styreleder ut året 2018, på en svært god måte.

Daglig drift
Daglig drift bestemmes av styret gjennom styremøtene. Det har vært avholdt 10 styremøter, med 65 saker.
Daglig drift består i gjennomføring av vedtatt aktivitetsplan for vår- og høsthalvåret, samt utarbeiding av aktivitetsplan for neste år.
Daglig drift består i på best mulig måte å vedlikeholde og oppgradere Vevstua og i en viss grad Verkstedet med uteareal.
I 2018 fikk Stiftelsen bidrag på kr61.250,- fra UNI stiftelsen til sikringsskap. Stiftelsen har også fått kr84.000,- fra Sparebanken Øst til diverse tiltak, som utebelysning, krakker og varmepumpe.
Dugnadsgjengen har jobbet 750 timer på forskjellige oppdrag, der de største er istandsetting av mølle med møllehjul, ved bekken mellom Kanselliet og Fargeriet. De har kledt østveggen av den gamle Eknessaga med materialer fra Temte gård. De har jobbet med ferdigstilling av 10 gamle sittebenker, som skal plasseres i Spinderiområdet. De har bygget søppelskur ved Vevstua og drevet med diverse vedlikehold, plenklipping og luking. Flotte jobber, der Nedre Eiker kommune har refundert kr 22.802,- for avtalte arbeider. Kai Martinsen har utført 500 timer gjennom nødvendig arbeid i Verkstedet og spesielt Vevstua. Kai fungerer som en flott vaktmester.
Øvrige styremedlemmer har deltatt på de fleste aktivitetskveldene som billettører, eller i Smia pub.

Regnskap Stiftelsen Verkstedet 2018
Stiftelsen har ved kasserer utarbeidet Regnskap for 2018.
Regnskapet er revidert og godkjent.

Kommentarer til regnskapet:
Regnskapet viser en omsetning på kr 462.924 og et årsresultat på kr 34.593.
Ved at gaver til øremerkede prosjekter resultatføres som inntekt i gaveåret, og det øremerkede prosjekt ofte skjer noe senere og i stor grad aktiveres som investeringer, fremstår resultat bedre enn reelt.
I regnskap 2018 er kr 84.000 slik gave hvor en mindre del er aktivert i 2018, men det meste kommer senere.
Gave i 2017 på kr 597.000 ble inntektsført, men øremerket opprusting av uteområde rundt Vevstua, og i sin helhet aktivert i balansen.
Tilsvarende fikk vi i 2016 en gave på kr 75.000 øremerket til spesielt formål som ble betalt først i 2018.
Ses bort fra disse postene kan det sies at den ordinære driften har utviklet seg slik:
2018 2017 2016
Sum ordinære inntekter Kr 378.924 Kr 305.000 Kr 423.108
Resultat før avskrivninger/tilført fra årets drift Kr 8.175 Kr -27.996 Kr -15.173

Flere kostnadsposter er vesentlig forbedret i 2018, og kostnad til lokaler er redusert som følge av at vi ikke lenger disponerer hele Verkstedbygget.
Økonomien vurderes fortsatt anstrengt, men stabil og under kontroll så lenge vi har en viss reserve å tære på. Netto likviditetsreserve på ca. kr 275.000.
For Styret
Rolf Bergersen, styreleder

%d bloggere liker dette: