Årsmelding 2020

 

Årsmelding for Stiftelsen Verkstedet i Nedre Eiker

for året 2020 – med historiske betraktninger

 

Styrets sammensetning i 2020:

Styrets leder                       Rolf Bergersen

Sekretær                             Tone Næss

Kasserer                               Odd Martinsen

Styremedlem                      Kai Martinsen

Styremedlem                      Pål Ødemark

Styremedlem                      Kjell E. Johansen

Styremedlem                      Eldbjørg Fotland

Varamedlem                       Freddy A. Nilsen

Varamedlem                       Astri Skrede

 

Utdrag av Stiftelsens vedtekter:

Stiftelsens navn er: Verkstedet, Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter.

Stiftelsens formål paragraf 3(paragrafen har tre punkter)

Punkt 1. Registrere, samle, formidle og ta vare på Nedre Eikers industri og kulturhistorie og være et senter for nyskaping.

Bemerkning til punkt1:

Fra etableringen i 2000, ble Stiftelsens store oppgave å rehabilitere Vevstua. Dette huset fikk Stiftelsen i gave fra Eiker Sparebank(Sparebanken Øst). Huset het da «spøkelseshuset» på folkemunne. Stiftelsen etablerte da dugnadsgjengen og med stort engasjement når det gjaldt å søke midler til rehabiliteringen klarte Stiftelsen i løpet av noen år, å gjenskape Vevstua, et viktig bygg for Solberg Spinderi, som bolig for Veverimester, til fordums prakt.

 

I 2003, ble Eiker Arkiv etablert av Nedre- og Øvre Eiker kommuner. Gjermund Glittfjell, ble ansatt i Arkivet, i delstilling av Nedre Eiker kommune. Det har blitt Arkivet som gjennomfører store deler av Stiftelsens vedtekt pkt. 1. Stiftelsen har nært samarbeid med Eiker Arkivmed framføring i Verkstedet, av den kunnskap Arkivet samler.

 

Punkt 2. Eie og forvalte bygninger med industri- og kulturhistorisk verdi i Nedre Eiker.

Bemerkning til punkt to.

Stiftelsen Verkstedets krefter, gjennom bl.a. dugnadsgjengen, har så langt blitt benyttet til rehabilitering av Vevstua og Verkstedbygningen som Stiftelsen har leid av KNAS, som er avviklet. Leieforholdet er nå til Nedre Eiker kommune v/ Eiendomsavdelingen. I tillegg har Stiftelsensatt i stand møllehus med møllehjul og Eknessaga, samt foretatt nødvendig arbeidpå utearealene til samme.

 

Punkt 3. Søke å ta vare på det beståendehistoriske særpreg ved bygninger og gjenstander som er omfattet av Stiftelsens virksomhet.

Bemerkning til punkt tre.

Stiftelsen mener at vår medvirkning i alle deler av formålsparagrafens punkt tre, har vært med på å forme kulturminneplanens beskrivelse av Solberg Spinderis område.

Planen sier:

Solberg omfatter Batteriveien 1-3, Kikkutveien 1-7, Solbergveien 9-24, Spinderisletta 95 og Ulverudgata 16-22.

 

SVÆRT HØY VERNEVERDI.

Industrianlegg etter en av landets første og mest betydningsfulle tekstilprodusenter. Miljøet omfatter godt bevarte fabrikkbygninger, funksjonærboliger og arbeiderboliger fra perioden 1821-1959.

Stiftelsens engasjement har omfattet Solbergveien 18, Vevstua og Solbergveien 20, Verkstedet og vi er glad dette har bidratt til denne flotte vurderinga i Kulturplanen.

 

Stiftelsens virksomhet i 2020

Året 2020 blei sterkt preget av korona-pandemien, som til dels lammet vår virksomhet fra 12. mars 2020.

Styret avholdt 7 styremøter og behandlet 45 saker.

Aktivitetskomiteen hadde utarbeidet aktivitetsplan for første halvår, vedlagt. Av aktivitetene blei tre konserter gjennomført, til dels med begrensning i publikumstallet pga korona-restriksjoner. To av kursene i Thea Glimsdal Temtes regi blei gjennomført.

På grunn av restriksjonene og usikkerhet om framtid, blei det ikke utarbeidet aktivitetsplan for andre halvår.

Dugnadsgjengen består av Per Langøy, Bjarne Høgmoen, Arne Vidar Grossvold og Kai Martinsen. Denne gjengen har arbeidet hver tirsdag, med utvendig vedlikehold, plenklipping ag luking, planting i forhold til kommunens bygning Verkstedet og vårt eget bygg Vevstua. De har bygget/rehabilitert brua over bekken mellom Kanselliet og Fargeriet og rehabilitert, malt gamle hagebenker, som er plassert ute i Spinderiområdet til almen bruk. En del av arbeidene blir refundert av kommunen.

Styret har arbeidet med finansiering av nødvendig vedlikehold/oppjustering av Vevstua. Det er søkt om kr 50.000,- fra Sparebank Øst, til audiovisuelt utstyr til første etasje i Verkstedet og Vevstua. Søknaden blei godkjent av banken og deler av utstyret er montert.

Det er også søkt Uni forsikring om kr. 196.000,-  til utvendig maling av Vevstua og sliping av gulv til samme. Her er bevilgning på kr. 100.000,- gitt og vi arbeider med finansiering av resten. Tidligere leder Tore Wilthil er vår spesialist på søknad om tilskudd.

Styret ved Kjell E. Johansen har jobbet med et samarbeide med Eiker Arkiv og Eiker Historielag om et prosjekt om Nedre Eikers Industrihistorie. Koronaen har satt en demper på dette samarbeide, men det er klart for fortgang når situasjonen gjør det mulig. Dette er et spennende prosjekt. Stiftelsen har bevilget kr. 10.000,- til innledende arbeider, men prosjektet er tenkt gjennomført ved å søke om økonomiske midler.

Stiftelsen, har ved kasserer utarbeidet Regnskap for 2020. Regnskapet er revidert og godkjent av revisor.

 

 

 

 

%d bloggere liker dette: