Årsmelding

Årsmelding for Stiftelsen Verkstedet i Nedre Eiker

for året 2021 – med historiske betraktninger

Styrets sammensetning i 2021:

Styrets leder                       Rolf Bergersen

Sekretær                             Tone Næss

Kasserer                               Odd Martinsen

Styremedlem                      Kai Martinsen

Styremedlem                      Pål Ødemark

Styremedlem                      Kjell E. Johansen

Styremedlem                      Eldbjørg Fotland

Varamedlem                       Freddy A. Nilsen

Varamedlem                       Astri Skrede

Utdrag av Stiftelsens vedtekter:

Stiftelsens navn er: Verkstedet, Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter.

Stiftelsens formål paragraf 3(paragrafen har tre punkter)

Punkt 1. Registrere, samle, formidle og ta vare på Nedre Eikers industri og kulturhistorie og være et senter for nyskaping.

Bemerkning til punkt1:

Fra etableringen i 2000, ble Stiftelsens store oppgave å rehabilitere Vevstua. Dette huset fikk Stiftelsen i gave fra Eiker Sparebank(Sparebanken Øst). Huset het da «spøkelseshuset» på folkemunne. Stiftelsen etablerte da dugnadsgjengen og med stort engasjement når det gjaldt å søke midler til rehabiliteringen klarte Stiftelsen i løpet av noen år, å gjenskape Vevstua, et viktig bygg for Solberg Spinderi, som bolig for Veverimester, til fordums prakt.

I 2003, ble Eiker Arkiv etablert av Nedre- og Øvre Eiker kommuner. Gjermund Glittfjell, ble ansatt i Arkivet, i delstilling av Nedre Eiker kommune. Det har blitt Arkivet som gjennomfører store deler av Stiftelsens vedtekt pkt. 1. Stiftelsen har nært samarbeid med Eiker Arkivmed framføring i Verkstedet, av den kunnskap Arkivet samler.

Punkt 2. Eie og forvalte bygninger med industri- og kulturhistorisk verdi i Nedre Eiker.

Bemerkning til punkt to.

Stiftelsen Verkstedets krefter, gjennom bl.a. dugnadsgjengen, har så langt blitt benyttet til rehabilitering av Vevstua og Verkstedbygningen som Stiftelsen har leid av KNAS, som er avviklet. Leieforholdet er nå til Nedre Eiker kommune v/ Eiendomsavdelingen. I tillegg har Stiftelsensatt i stand møllehus med møllehjul og Eknessaga, samt foretatt nødvendig arbeidpå utearealene til samme.

Punkt 3. Søke å ta vare på det beståendehistoriske særpreg ved bygninger og gjenstander som er omfattet av Stiftelsens virksomhet.

Bemerkning til punkt tre.

Stiftelsen mener at vår medvirkning i alle deler av formålsparagrafens punkt tre, har vært med på å forme kulturminneplanens beskrivelse av Solberg Spinderis område.

Planen sier:

Solberg omfatter Batteriveien 1-3, Kikkutveien 1-7, Solbergveien 9-24, Spinderisletta 95 og Ulverudgata 16-22.

SVÆRT HØY VERNEVERDI.

Industrianlegg etter en av landets første og mest betydningsfulle tekstilprodusenter. Miljøet omfatter godt bevarte fabrikkbygninger, funksjonærboliger og arbeiderboliger fra perioden 1821-1959.

Stiftelsens engasjement har omfattet Solbergveien 18, Vevstua og Solbergveien 20, Verkstedet og vi er glad dette har bidratt til denne flotte vurderinga i Kulturplanen.

Stiftelsens virksomhet i 2021
Året 2021 ble også preget av korona-pandemien, om ikke i samme grad som i 2020.

Styremøter
Styret avholdt 5 styremøter og behandlet 52 saker.

Aktivitetskomiteen
Aktivitetskomiteenved leder Kjell Johansen, har utarbeidet planer for 1. og 2. halvår.

Publikumstallet på arrangementenevar preget av pandemien.

Styret står for det praktiske arbeidet med gjennomføring av konserter og foredrag. Dette gjelder salg av billetter, samt drift av puben og at vi er til stede på arrangementene.

Dugnadsgjengen
Dugnadsgjengenbestår av Per Langøy, Bjarne Høgmoen, Arne Vidar Grossvold og Kai Martinsen. Denne gjengen møtes hver tirsdag og utfører nødvendig forefallende arbeid innen Stiftelsens virksomhet.

Investeringer
Styret har, med god hjelp av Tore Wilthil, arbeidet med finansiering av nødvendig vedlikehold og oppussing av Vevstua. Det er utført sliping og lakkering av parkettgulvene i stuene og i gangen. Videre er hele Vevstua malt utvendig.
Disse arbeidene kostet kr 196.000, og ble finansiert med bidrag fra Sparebanken Øst på kr 100.000 og bidrag fra Stiftelsen UNI på kr 96.000.
Utvendig tak over biblioteket er rehabilitert for kr 45.000. Dette ble finansiert med egne midler.

Frivillighetsprisen
Høsten 2021 fikk vi en hyggelig overraskelse, da kommunen hadde valgt Stiftelsen til å få Frivillighetsprisen for kommunedel 3, Solbergelva og Åssiden. Vi var dermed kandidat til å få prisen for hele kommunen. Vi oppnådde ikke det, men vi takker kommunen for oppmerksomheten.

Kulturetaten
Stiftelsen hadde 10. september et hyggelig møte med representanter for kulturetaten i kommunen. Fra kommunen deltok virksomhetsleder Tone Ulltveit-Moe, avdelingsleder Vibeke Hermanrud, vår kontaktperson GiedreJerulaitieneog byantikvar Vegard Lie. Fra Stiftelsen deltok Kai Martinsen, Kjell Johansen og Rolf Bergersen. Vi fikk en fin dialog om virksomheten og kommunens engasjement.

Industriprosjekt
Vi jobber fortsatt med dette prosjektet og har hatt møte med leder for Næringsforeningen, Rune Kjølstad. Det var et godt møte der lederen viste stor interesse for prosjektet.
Prosjektet går ut på at vivil markedsføre den enkelte bedriftvia navneskilt og en QR-kode, som skannes og gir tilgang til informasjon om bedriften.
Prosjektet er et samarbeid mellom Stiftelsen, Eiker Historielag, Eiker Arkiv og Næringsforeningen. Et spennende prosjekt.

Økonomi
Stiftelsen ved kasserer Odd Martinsen har utarbeidet regnskap for 2021. Regnskapet er revidert og godkjent av revisor.

Stiftelsen har for 2021, som tidligere, fått tilskudd fra kommunen på kr 125.000.

%d bloggere liker dette: